Ontdek de algemene voorwaarden van de website en de online bestellingen

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AVV") zijn van toepassing op alle verkopen die worden afgesloten tussen Ecomail SRL  / Ecomail BV gelegen aan de 420 chaussée d'Ottenbourg in 1300 Waver (België) en de kopers.

1.2 De huidige AVV die als bijlage bij al onze raamcontracten zijn gevoegd, staan op onze facturen.

ARTIKEL 2 - Bestellingen / Prijzen

2.1 De verkoopprijzen van onze producten zijn indicatief en kunnen door ons te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De indicatieve verkoopprijzen zijn de prijzen waarnaar op de website wordt verwezen.

De prijslijst geeft uw aankoopprijs exclusief BTW.

2.2 Bestellingen worden op het internet geplaatst via www.bioflore.be of op een andere onderling overeengekomen wijze. Voor bestellingen van minder dan 200 euro worden voorbereidingskosten van 7,50 euro plus verzendkosten in rekening gebracht. Dit alles wordt in één keer in rekening gebracht onder de rubriek 'portkosten'. Het pakket wordt gratis verzonden als uw bestelling min. 200 € excl. btw bedraagt en dit naar elk land binnen de Europese Unie. Indien u uw bestelling bij Bioflore wenst af te halen, zijn er ook administratieve kosten van toepassing onder de 200 euro.

Bestellingen moeten door de koper per e-mail aan Ecomail worden gecommuniceerd door middel van een door de koper naar behoren ondertekende kooporder, waarvan Ecomail de ontvangst binnen 48 uur zal bevestigen.

Geef ons uw volledige contactgegevens (adres en IBAN + BIC bankgegevens) en uw BTW-identificatienummer of uittreksel uit K bis (Frankrijk).

Alle bestellingen tijdens de eerste drie maanden van de samenwerking moeten contant worden betaald:

- Door overschrijving op de rekening van Bioflore: IBAN BE90 0689 3295 6232 -BIC GKCCBEBB

2.3 Eventuele door de koper gevraagde orderwijzigingen kunnen, binnen de mogelijkheden van Ecomail, alleen naar eigen goeddunken in aanmerking worden genomen, indien zij schriftelijk worden meegedeeld.

2.4 De producten worden geleverd tegen de prijzen die zijn vermeld in het specifieke commerciële voorstel dat aan de koper is toegezonden. Deze prijzen zijn netto en exclusief belasting.

ARTIKEL 3 - Leveringen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vinden leveringen binnen de Europese Unie C.P.T. plaats, Incoterm 2010, franco huis van de koper. De goederen worden geleverd op de door de koper aangegeven plaats van bestemming, klaar voor aanvaarding.

3.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Ecomail buiten de landen van de Europese Unie de transportkosten naar de beoogde bestemming factureren. De inklaringskosten zijn voor rekening van de koper.

3.3 Tenzij door ECOMAIL een uitdrukkelijke schriftelijke garantie wordt gegeven, is de levertijd voor ECOMAIL een middelenverbintenis. Het wordt slechts als indicatie gegeven, afhankelijk van de beschikbaarheid van de grondstof. ECOMAIL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele vertraging in de levering, tenzij de vertraging te wijten is aan haar grove nalatigheid.

3.4 De koper aanvaardt uitdrukkelijk deelleveringen.

ARTIKEL 4 - Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van ECOMAIL betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, op het adres van de maatschappelijke zetel: 420 chaussée d'Ottenbourg, 1300 Wavre (België). De eerste drie bestellingen zijn contant te betalen.

4.2 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag door de koper wordt de betaling van alle aan de koper verzonden facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per begonnen maand. Bovendien wordt zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog onbetaalde bedrag als conventionele schadevergoeding, met een minimumbedrag van € 250 per niet op de vervaldag betaalde factuur. ECOMAIL behoudt zich tevens het recht voor om de levering van lopende bestellingen van de koper op te schorten tot de volledige betaling van de verschuldigde factuur(en).

ARTIKEL 5 - Eigendomsvoorbehoud

5.1 ECOMAIL behoudt de eigendom van de verkochte goederen tot de effectieve betaling van de volledige prijs in hoofdsom en toebehoren, volgens de bepalingen van artikel 4.

5.2 In geval van wederverkoop behoudt ECOMAIL zich tevens het recht voor om de prijs van de door de onderkoper gehouden goederen op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de wederverkoopprijs.

5.3 Bij levering gaan de risico's van allerlei aard, waaronder toevallige gebeurtenissen en overmacht, en bewaring, over op de koper.

5.4 Het niet betalen van een of meer van de vervaldata kan leiden tot het terugvorderen van de goederen.

5.5 De koper wordt van het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud op de hoogte gesteld zodra de bestelling is geplaatst en het is duidelijk dat de koper op dat moment instemt met dit eigendomsvoorbehoud, hetzij vóór de levering van de bestelde producten, hetzij vóór de levering van de bestelde producten.

ARTIKEL 6 - Schijnbare gebreken

6.1 De koper is verplicht de zichtbare toestand van de producten bij aflevering te controleren.

6.2 Schijnbare gebreken hebben betrekking op elk gebrek dat kan worden opgespoord door een nauwgezette, oplettende en serieuze controle van de geleverde producten, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de hoeveelheden, de soorten producten en de uiterlijke kenmerken van de producten.

6.3 Elk zichtbaar gebrek van de producten moet binnen 48 uur na levering, d.w.z. de overhandiging van de producten in de handen van de klant, zijn vertegenwoordiger of de vervoerder, aan ECOMAIL worden meegedeeld. Bij gebrek aan een precieze en gedetailleerde klacht die binnen de bovenvermelde termijn bij ECOMAIL binnenkomt, worden de producten geacht te zijn aanvaard. In geval van een goedgekeurde klacht verbindt ECOMAIL zich ertoe de levering zo snel mogelijk te vervangen of af te ronden, met uitsluiting van annulering van de verkoop of schadevergoeding ten gunste van de koper.

ARTIKEL 7 - Garantie voor verborgen gebreken

7.1 ECOMAIL garandeert de geleverde producten tegen verborgen gebreken, d.w.z. als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout waardoor ze voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum ongeschikt zijn voor consumptie.

7.2 Deze garantie op verborgen gebreken van het product kan door de Koper slechts worden uitgevoerd indien hij ECOMAIL op gedetailleerde wijze en per aangetekende brief op de hoogte stelt van de gebreken, binnen een termijn van maximum één maand na de ontdekking van de gebreken.

7.3 In geval van uitvoering van de garantie is de reparatie beperkt tot de gratis vervanging van de defecte producten, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop of schadevergoeding ten gunste van de koper. De vervanging van de defecte producten heeft niet tot gevolg dat de duur van bovengenoemde garantie wordt verlengd. ECOMAIL vergoedt de kosten voor het terugsturen van de producten naar zijn vestiging en betaalt de kosten voor het terugsturen van de producten naar de koper als de producten defect blijken te zijn.

7.4 Indien van toepassing is het aan de koper om aan te tonen dat de voorwaarden voor transport, overslag, opslag, conservering, distributie, verkoop en instructies voor het gebruik zijn nageleefd om de garantie af te dwingen. ECOMAIL behoudt zich het recht voor om de naleving van deze voorwaarden te controleren gedurende de gehele garantieperiode. ECOMAIL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de bovenvermelde voorwaarden door de koper.

ARTIKEL 8 - Beperking en afwijzing van aansprakelijkheid

8.1 Vanaf de levering neemt ECOMAIL geen enkele andere verantwoordelijkheid of garantie met betrekking tot de producten op zich en is niet gehouden tot enige andere reparatie dan die voorzien in de voorgaande artikelen.

8.2 De koper is op de hoogte van en accepteert dat de producten voldoen aan de geldende Europese wetgeving en dat ECOMAIL geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor de naleving van eventuele andere wetgeving die van toepassing is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 ECOMAIL is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een van haar contractuele verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van een onverwachte gebeurtenis die buiten de macht van ECOMAIL valt, overmacht of toevallige gebeurtenis, of staking van partijen, met name vervoerders, zelfs wanneer deze gebeurtenis de uitvoering van haar contractuele verplichtingen niet volledig onmogelijk maakt, maar alleen aanzienlijk moeilijker of duurder is.

ARTIKEL 9 - Resolutie van de verkoop

ECOMAIL heeft het recht om de verkoop per aangetekende brief te annuleren, d.w.z. zonder beroep te doen op de rechter voorafgaand aan deze kennisgeving, in geval van ernstige verwijtbare niet-nakoming door de koper van zijn contractuele verplichtingen, met name in geval van niet-afname door de koper van de bestelde producten binnen een redelijke termijn, in geval van laattijdige betaling van een factuur, of indien blijkt dat de koper een van zijn hoofdverplichtingen niet zal nakomen of ernstig dreigt niet na te komen, zelfs voordat deze verplichting opeisbaar is. In een dergelijke hypothese zal de koper aansprakelijk zijn voor schade en interesten die op een conventionele en forfaitaire wijze worden vastgesteld op een minimum van 20% van de verkoopprijs, onverminderd het recht van ECOMAIL om schadevergoeding en interesten te eisen die hoger zijn dan de conventionele forfaitaire vergoeding, in welk geval ECOMAIL het bewijs hiervan zal leveren.

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht en jurisdictie

10.1 De uitvoering van de verkopen wordt geacht plaats te vinden in België. De relaties tussen ECOMAIL en de kopers worden beheerst door het Belgische recht.

10.2 Elk geschil met betrekking tot de relaties tussen de koper en ECOMAIL valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel.

ARTIKEL 11 - Divers

11.1 In geval van betwisting zal de Franse versie van deze algemene voorwaarden worden gebruikt, behalve in het geval van een uitzondering zoals beschreven in artikel 11.1 van de AVV, vertaald in de taal die samen met de klant wordt gebruikt.

11.2 De eventuele annulering of niet-toepassing van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 12 - Aanvaarding door de Koper

Deze AVV zijn uitdrukkelijk goedgekeurd en geaccepteerd door de koper, die verklaart en erkent er een perfecte kennis van te hebben. In het bijzonder doet de professionele koper afstand van het recht om zich te beroepen op tegenstrijdige documenten die van hem kunnen uitgaan, zoals zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, facturen, enz.